Congresprogramma

 • 10:30-11:00
 • Auditorium

Registration + Visit Expo

 • 11:00-11:30
 • Auditorium

Welcome + opening

 • 11:30-12:15
 • Auditorium

Keynote - Smart Mobility (ICADI)

Het in de Automotive induustrie zeer actuele thema Smart Mobility kan worden onderverdeeld in vier subthema's, ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden:

 • Cooperative driving
 • Automation
 • Connected with the cloud
 • Smart Mobility Services

In deze lezing op Technology for Automotive presenteert de spreker ontwikkelingen op dit gebied  met als doel een veiliger, flexibeler en comfortabeler mobiliteitsnetwerk.

ICADI: 

ICADI is een open partnerschap van prominente en opvallende organisaties uit het automotive supply- en kennisdomein. ‘Samen werken we op het gebied van (ultra-big) data, kennis en technologie. Dit varieert van het standaardiseren van dataformaten van voertuigen, gegevensnauwkeurigheid in tijd en ruimte, gegevensreductie en scenario-opbouw, tot functionele veiligheid en homologatieaspecten.’ Dit alles om zich voor te bereiden op een nieuwe realiteit waarin (massa's) gegevens van een rijdend wagenpark, gecombineerd met gegevens van infrastructuur, worden gebruikt om zowel verkeersbeheer als verkeersveiligheid te verbeteren, en om een basis te leggen voor de volgende generatie slimme voertuigen.


 

The in the Automotive Industry very actual theme of Smart Mobility can be divided in 4 subthemes, developed in collaboration with Dutch companies, knowledge institutes and government:

 • Cooperative driving
 • Automation
 • Connected with the cloud
 • Smart Mobility Services

In this keynote lecture at Technology for Automotive the speaker will present solutions in this area, with as a goal a safer, more flexible and comfortable mobilitynetwork.

 

 • 12:15-13:15
 • Expo

Lunch & Visit Expo

 • 13:15-14:00
 • Auditorium

Keynote - Green Mobility

De Automotive industrie (en mobiliteit in het algemeen) staat voor een aantal grote uitdagingen op het gebied van de vermindering van uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen (onder anderen NOx en fijnstof).  Naast de verdere ontwikkeling van de verbrandingsmotor zijn autofabrikanten bezig met het ontwikkelen van alternatieve aandrijflijnen.

Tijdens Technology for Automotive zullen verschillende initiatieven worden belicht, zoals

 • De verdere ontwikkeling van elektrische powertrains (al dan niet met brandstofcellen);
 • Verdere efficiency verhoging van de verbrandingsmotor;
 • Alternatieve brandstoffen zoals synthetische brandstoffen, LMG, CMG en biobrandstoffen;
 • Nieuwe manier van inzetten mobiliteit;
 • Het klimaatakkoord;
 • Etc.

Met het klimaatakkoord legt de Nederlandse overheid een grote ambitie neer op het gebied van  Green Mobility. Liggen er kansen voor de automobiel maakindustrie en kunnen we hier invulling aan te geven? Wat komt er kijken bij elektrificeren?  Waar heb je mee te maken als het gaat om het realiseren van veilige en gecertificeerde producten? Hoe zetten partijen concreet hun tanden in deze uitdagingen? En wat betekent dit internationaal?  Partijen lichten vanuit verschillende perspectieven (overheid, bedrijfsleven en  studententeam) hun aanpak en concrete resultaten toe.


 

 

 The Automotive Industry (and the mobility industry in general) faces a large number of challenges in the area of reducing CO2 and harmfull substances (such as NOx and Particulate Matter). 

Besides making the next steps in the development of the combustion engine, Automotive manufacturers are developing alternative drivelines.

During Technology for Automotive, several initiatives will be highligted:

 • Further development of electrical powertrains (with or without fuel cels);
 • Further hightening of combustion engine efficiency;
 • Alternative fuels such as syntehtic fuels,, LMG, CMG and biofuels;
 • New ways of using mobility;
 • Climate agreements;
 • Etc.

 

 • 14:00-14:45
 • Expo

Visit Expo & Coffee Break

Opportunity for networking with exhibitors and demo-teams.

 • 14:45-15:30
 • Auditorium

Keynote - Material development in and for the Automotive Industry

De internationale Automotive industrie staat de komende jaren voor de taak om de uitstoot van CO2 verder terug te brengen. Zowel bij het gebruik van voertuigen op de weg, als ook wat betreft de productie van deze voertuigen. Het gewicht van voertuigen speelt daarbij een essentiële rol. Nieuwe, natuurlijke en lichtere materialen en intensiever gebruik van bestaande materialen zoals hoogwaardig staal en aluminium en slimme verwerking hiervan zijn de belangrijkste ingrediënten om te komen tot de gewenste CO2 reductie. 

Flanders Make:

Op het gebied van ‘maken en materialen’ kunt op tijdens Technology for Automotive een kijkje nemen in de Demo truck van Flanders Make. Het MAKE LAB is een mobiel onderzoekslab en proeftuin dat tot de nok is gevuld met toptechnologie. Flanders make: In deze volledige geconnecteerde onderzoeksinfrastructuur werken we samen met bedrijven aan oplossingen voor hun technologische uitdagingen en identificeren we samen opportuniteiten voor groei en innovatie.


 

 

The international Automotive Industry faces the task of reducing CO2 output. Both in the usage of vehicles on the road as well as in the production of these vehicles. The weight of vehicles plays an essential role in this. New, natural and leighter materials and a more intensive use of existing materials such as high quality steel, aluminum and smarter usage of these metals, are ways to reduce the CO2 output,

 • 15:30-16:15
 • Auditorium

Keynote - Manufacturing developments in and for the Automotive Industry

Zoals de in de Materials keynote besproken ontwikkelingen weergeven, is de Automotive industrie bezig met innoveren op het gebied van materialen.
Zowel nieuwe, natuurlijke en lichtere materialen als intensiever gebruik van bestaande materialen zoals hoogwaardig staal en aluminium en slimme verwerking hiervan.

De hierdoor ontstane diversiteit van nieuwe materialen en de combinatie met bestaande materialen (hybridisering) lijdt tot uitdagingen in de productie.
Er zijn voor deze hybridisering nieuwe process-, handlings- en verbinding methodieken en –technologieën nodig, terwijl er tegelijkertijd (energie) efficiënter geproduceerd zal moeten worden.

Een andere trend in de automotive industrie is de immer toenemende personalisering van voertuigen, seriegrootte 1. Deze ontwikkeling vraagt veel op het gebied van flexibel produceren.


As represented in the keynote on Materials developement, the Automotive industry is active in innovations in the area of materials.

The created diversity of new materials and the combination with existing materials (hybrids) lead to challenges in production,
This leads to the need for new production technologies and methods, that can deal with the new demands while enabling energy efficient production.

Another trend in the Automotive Industry is the increasing demand of persionalization of vehicles: series N = 1. This development creates a demand for flexible production processes.

 • 16:15-17:00
 • Expo

Networking drinks & bites + Visit Expo

Networking drinks & bites at the central 'Koepel' for all attendees, speakers and exhibitors.
The ideal opportunity to strenghten relations and find new ways to cross borders within and outside the Automotive Industry.